Вівторок, 09.03.2021, 10:35
Вітаю Вас Гість | RSS

Рашівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Меню сайту

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Форма входу


План роботи

 

ПОГОДЖЕНО                                                                                    "ЗАТВЕРДЖУЮ "                                                                                                                                                                                                                 

ПЕДАГОГІЧНОЮ  РАДОЮ                                                                                         ДИРЕКТОР ШКОЛИ

 ШКОЛИ 

                              ПЛАН

                                  РОБОТИ ШКОЛИ

                         НА 2017/2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК          

                                                                               Зміст

     Вступ.

     Організаційно-навчальна робота. Реалізація прав особистості на освіту.

     Науково-методична робота. Робота з педагогічними кадрами, підвищення їхньої кваліфікації, атестація.

     Система виховної роботи та патріотичного виховання.

     Охорона життя і здоров'я дітей, заходи безпеки життєдіяльності, охорона праці, санітарно-профілактичні та оздоровчі заходи.

     Контрольно-аналітична діяльність адміністрації щодо контролю й аналізу якості навчально-виховного процесу.

     Фінансово-господарська діяльність. Розвиток матеріально-технічної бази.

     Робота бібліотеки.

     Робота соціально-психологічної служби.

ВСТУП

Діяльність школи  у 2016 - 2017 навчальному році здійсню­валась згідно з вимогами основних нормативних документів: Закону Украї­ни «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Державної програми «Освіта» (Україна, XXI століття), Національної доктрини розвитку освіти, постанов Кабінету Міністрів України  «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної серед­ньої освіти», Концепції профільного навчання в старшій школі, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Концепції національного виховання, власного статуту.

Головними завданнями навчального закладу є:

1)        виховання громадянина України;

2)        забезпечення реалізації права громадян на загальну середню освіту;

3)        формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомле­ною громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготов­леної до професійного самовизначення;

4)        виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, від­повідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків лю­дини і громадянина;

5)        виховання морально, фізично і психологічно здорового покоління, сві­домого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності;

6)        створення умов для здобуття загальної середньої освіти на рівні держав­ного стандарту та понад державний стандарт;

7)        формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдарувань, на­укового світогляду, потреби і вміння самовдосконалюватися;

8)                 становлення в учнів цілісного, наукового світогляду, загальнонаукової, за­гальнокультурної, технологічної, комунікативної й соціальної компетентностей;

9)                 забезпечення наступності і безперервності у змісті та організації навчаль­но-виховного процесу;

10)          створення сприятливих умов для самовираження особистості учнів у різних видах діяльності, їх повноцінного морального, психічного, фізичного розвитку;

11)          надання учням можливості для реалізації індивідуальних творчих потреб;

12)          пошук і відбір для навчання творчо обдарованих і здібних дітей;

13)    оновлення змісту освіти, розробка та апробація нових педагогічних тех­нологій, методів і форм навчання та виховання;

14)          розробка змістовно-методичного й організаційного аспектів особистісно-орієнтованого підходу та інтерактивної спрямованості в навчанні обдарованих і здібних дітей.

Реформування освіти в Україні є складовою процесу адаптації національної освітньої системи до змін, що відбуваються в останні роки у європейських краї­нах і пов'язані з визнанням значущості знань як рушія суспільного добробуту та прогресу, отже питання забезпечення рівного доступу до якісної освіти є ключовим для розвитку всієї освітньої галузі. Поряд із засвоєнням базових знань перед сучасною освітою все більше постає завдання навчати учнів само­стійно оволодівати новими знаннями та інформацією, навчити навчатися, ви­робити потребу у навчанні впродовж життя. Людина у XXI столітті - це люди­на, що постійно навчається. Людина, для якої одержання знань стає сутнісною рисою способу життя. Таку людину повинна сформувати школа.

Створити мотивацію успіху, дати можливість кожному учневі відчути себе комфортно в стінах школи і зрештою допомогти йому сформуватися як осо­бистості, розкрити і розвинути його творчу індивідуальність - мета діяльності педагогів.

Політичні та соціальні процеси, що відбуваються в Україні, спрямовані на утвердження демократичних засад розвитку держави, зумовлюють необхідність відповідних змін у галузі освіти, складовою якої є виховання. Школа має бути державно-громадським закладом, який організовує свою діяльність на ґрун­ті національної культури і національних традицій, а за змістом та формами роботи відповідає національно-культурним потребам України, її становленню і розвитку як суверенної держави.

Однією з вимог до роботи педагогічного колективу школи є експерименталь­на та науково-дослідницька робота вчителів. Метою проектів є впровадження в навчально-виховний процес школи інноваційної технології розвитку здат­ності учнівської молоді до вибору успішної професії, планування кар'єри та формування соціально значущих життєвих компетентностей відповідно до ви­мог сучасного ринку праці, створення психолого-педагогічних умов та забез­печення навчально-виховного процесу для формування успішної особистості шляхом відповідного програмно-методичного забезпечення на всіх етапах роз­витку дитини.

Головними показниками якісних змін мають стати:

-       рейтинг школи, позитивна динаміка розвитку;

-       іміджелогічна культура вчителів, підвищення якості роботи кожного пе­дагога і якості навчання і виховання учнів;

-       конкурентоздатність випускників, готовність їх жити і творити в інфор­маційному суспільстві;

-       створення мотивації успіху особистості учня і вчителя, щоб колегіум став школою успіху і радості для учнів і школою творчості для вчителів.

Результатом якісної освіти має бути виховання здорового покоління з чіт­кою громадянською позицією, яке хоче і вміє вчитися продовж всього життя, покоління свідомих громадян здатних збудувати цивілізовану європейську де­ржаву і жити в цій державі.

Для цього маємо позбутися формального підходу в навчанні і вихованні шко­лярів, перетворити навчальну діяльність на органічне засвоєння знань як ме­тодологію, базу, основу діяльності людини в різних сферах життя, враховуючи нові вимоги суспільства, підвищити ефективність функціонування школи.

Головна мета школи, що орієнтована на різнобічний розвиток особистості, може бути досягнута лише за умов демократизації навчально-виховної систе­ми та управління нею, гуманізації та гуманітаризації освіти, індивідуалізації та диференціації навчання, інтеграції, а також за умови змінення структури і змісту, форм, методів навчання, виховання та розвитку учнів. 

Дивитися все

Пошук
Друзі сайту

<